Klik hier voor meer informatie over inkomensbeheer/budgetbeheer.

Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Als iemand die meerderjarig is lichamelijk of geestelijk niet meer zelf zijn financiële zaken kan regelen, kan de kantonrechter hem onder bewind stellen. De kantonrechter wijst dan iemand anders aan als bewindvoerder. De bewindvoerder neemt dan de verantwoordelijkheid over de bezittingen over.

 

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die bijvoorbeeld:

  • door verschillende oorzaken schulden hebben gekregen
  • door verlies van baan of de teruggang van 2 inkomens naar 1 inkomen in de financiële problemen zijn geraakt
  • door verlies van hun partner tijdelijk of langdurig niet in staat zijn de financiën te beheren
  • een beperking of een ziekte hebben en daardoor onvoldoende in staat zijn zelf hun financiën te beheren

Ook voor minderjarigen die binnenkort meerderjarig worden kan beschermingsbewind aangevraagd worden.

 

Wie kan het bewind aanvragen?

Beschermingsbewind kan door de volgende personen aangevraagd worden:

checkde betrokkene zelf
checkde partner/levensgezel
checkbloedverwanten t/m de 4e graad
checkdegene die het ouderlijk gezag uitoefent
checkde instelling waar betrokkene verblijft
checkde verzorger/begeleider
checkde curator of mentor
checkde Officier van Justitie
checkbij verkwisting of problematische schulden; het college van B&W

Wat is de procedure?

checkHet verzoekschrift met de daarbij behorende bescheiden moet ingediend worden bij de rechtbank. De kantonrechter behandelt het verzoekschrift.
checkDe kantonrechter geeft na beoordeling de beschikking onderbewindstelling af. Als de rechter het wenselijk acht kan er eerst een zitting plaatsvinden.
checkAls een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden is uitgesproken, wordt deze gepubliceerd in het curatele- en bewindregister. Hetzelfde geldt voor een bewind wegens geestelijke of lichamelijke toestand, als de kantonrechter dat beslist.

 

Wie kunnen bewindvoerder worden?

Iedereen die meerderjarig is en dat wil kan tot bewindvoerder worden benoemd. Deze persoon mag echter niet onder curatele staan, onder bewind zijn gesteld, schuldsanering/faillissement van toepassing zijn, direct betrokkene of behandelend hulpverlener zijn, personeel van de instelling zijn of een professional zijn die niet (meer) aan de kwaliteitseisen voldoet.

 

De rechter zal bij voorkeur diegene waaraan de onder bewind gestelde zelf de voorkeur geeft benoemen tot bewindvoerder.

 

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen voor degene die onder bewind is gesteld. Als iemand onder bewind is gesteld, dan kan die persoon niet meer zelfstandig beslissen wat hij met zijn bezittingen doet. Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder verzorgt ook het beheer van de goederen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

 

Een bewindvoerder is geen schuldenregelaar. Wel besteed een bewindvoerder aandacht aan de schulden. Deze worden geïnventariseerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld. Indien de financiële situatie stabiel is en er geen andere belemmeringen zijn, wordt een cliënt aangemeld bij de afdeling schuldhulpverlening van betreffende gemeente.

 

Als een minnelijke regeling of WSNP (nog) niet mogelijk is, is het de taak van de bewindvoerder de financiële situatie te stabiliseren totdat een minnelijke regeling of WSNP weer mogelijk is.

Wie controleert de bewindvoerder?

De kantonrechter houdt toezicht op de bewindvoerder. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de inkomsten en uitgaven met daarbij de bankstanden en de eventuele schulden.

 

Wat zijn de kosten?

Bureau Solide werkt volgens de tarieven van de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014. Opgemerkt moet worden dat afhankelijk van inkomen en vermogen van de onder bewind gestelde de gemeente voor de kosten van beschermingsbewind bijzondere bijstand kan verlenen.

 

Wanneer eindigt het bewind?

Het bewind eindigt als:

checkde persoon om wie het gaat weer zelf zijn belangen kan behartigen
checkvoortzetting van de maatregel niet zinvol is
checkhet bewind voor een bepaalde periode is uitgesproken
checkde persoon voor wie de maatregel is bedoeld overlijdt

Voor de opheffing van het bewind moet een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan.

 

Aangesloten bij:

Door mijn psychische situatie was ik niet voldoende meer in staat om mijn administratie te overzien. Door mijn beschermingsbewind is dit nu goed geregeld.